aRCHIV

1.
Podzim '96 (7.Liga)
Tabulka
Výsledky
2.
Jaro '97 (7.Liga)
Tabulka
Výsledky
3.
Podzim '97 (6.Liga)
Tabulka
Výsledky
4.
Jaro '98 (6.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
5.
Podzim '98 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
6.
Jaro '99 (6.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
7.
Podzim '99 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
8.
Jaro '00 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
9.
Podzim '00 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
10.
Jaro '01 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
11.
Podzim '01 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
12.
Jaro '02 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
13.
Podzim '02 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
14.
Jaro '03 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
15.
Podzim '03 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
16.
Jaro '04 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
17.
Podzim '04 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
18.
Jaro '05 (6.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
19.
Podzim '05 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
20.
Jaro '06 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
21.
Podzim '06 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
22.
Jaro '07 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
23.
Podzim '07 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
24.
Jaro '08 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
25.
Podzim '08 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
26.
Jaro '09 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
27.
Podzim '09 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
28.
Jaro '10 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
29.
Podzim '10 (4.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
30.
Jaro '11 (5.Liga)
Tabulka
Výsledky
Křížová Tabulka
 
Čtení