Soutěžní řád
l. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Ustanovení tohoto Soutěžního řádu jsou závazná pro všechny účastníky soutěží Hanspaulské ligy malého fotbalu 5+I organizovaných Pražským svazem malého fotbalu.

1.2. Soutěžní řád nabývá platnosti dnem 30.3. 1998.

1.3. Doplňky a změny Soutěžního řádu vstupují v platnost dnem, který určí Pražský svaz malého fotbalu. O těchto doplňcích a změnách informuje vedoucí všech mužstev pomocí tiskovin: Hanspaulský gól a Čtení pro ...ligu.

1 .4. Používané zkratky: PSMF - Pražský svaz malého fotbalu, HL - Hanspaulská liga, KMF - komise malého fotbalu, STDK - Sportovně-technická a disciplinární komise, KR - komise rozhodčích, SPPO - Sazebník poplatků, pokut a odměn, EP - evidenční průkaz, SŘ - Soutěžní řád, DŘ - Disciplinární řád, RP - Registrační průkaz,  PT - Průkaz totožnosti.

1.4. 1. Definicí PT se rozumí jen občanský průkaz, řidičský průkaz a pas. Tedy nitco1t např. "tramvajenka", průkazy společenských organizací nebo pracovní průkazy.

1 .5. Soutěže HL se řídí těmito dokumenty:

1.5.1. Stanovy PSMF
1.5.2. Soutěžní řád
HL
1.5.3. Pravidla HL malého fotbalu 5+1
1.5.4. Disciplinární řád
HL
1.5.5. Sazebník poplatků, pokut a odměn
1.5.6. Rozpisy soutěží a termínované listiny
1.5.7. Tiskoviny PSMF: Hanspaulský gól, Čtení pro...
ligu

2. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

2.1. PSMF, řízený výborem, rozhoduje o všech otázkách spojených s přípravou, průběhem a kontrolou pravidelných i příležitostných soutěží, a to ve spolupráci s KMF (práce KMF je koordinována výborem PSMF).

2.2. Členové KMF jsou vybaveni EP pracovníka PSMF. Držitel tohoto průkazu je oprávněn provádět kontroly RP, konfrontace a může navíc převzít řízení utkání, pokud výkon delegovaného rozhodčího v průběhu utkání posoudí jako nevyhovující nebo před utkáním posoudí kvalifikaci rozhodčího jako nedostatečnou vzhledem k předpokládané kvalitě nebo rizikovosti utkání. Nesmí tak učinit v zápasech skupiny, kde hraje jeho vlastní tým nebo jiný tým jeho současného klubu.

2.4. Platnost FP pracovníka PSMF má trvání 6 měsíců od posledního vystavení prolongačního razítka. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, fotografii držitele a potvrzení o platnosti.

2.5. Proti rozhodnutí STDK je možno podat odvolání osobně v sekretariátu PSMF se zálohou dle SPPO (vratnou pouze v případě kladného vyřízení) a to do 10 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. V tomto případě STDK záležitost znovu projedná. Proti druhému rozhodnutí STDK je možno se odvolat do 10 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK k výboru PSMF a to opět osobně se zálohou dle SPPO (vratnou pouze v případě kladného vyřízení odvolání). Způsob zveřejňování zápisů z jednání STDK vyhlašuje PSMF vždy před zahájením soutěží prostřednictvím svých tiskovin.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

3.1. Zúčastnit se soutěží v malém fotbale pořádaných PSMF může tým, který plní řádně veškeré povinnosti vyplývající ze SŘ.

3.2. Základní povinnosti klubů a týmů:.

3.2.1. Zúčastnit se povinných soutěží HL, kterými jsou:
          -jarní Iiga
          - podzimní liga

3.2.2. Zaslat vždy včas řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Přihláška musí obsahovat celý název týmu, adresy a telefonické spojení na vedoucího týmu a jeho dva zástupce. Uzávěrka přihlášek pro jarní Iigu je vždy 31.12., pro Pohár ligy 31.12., pro Letní turnaj 31.5., pro podzimní ligu 30.6., pro Zimní turnaj 30.11.

3.2.3. Dodržovat ustanovení SŘ, řádně a včas platit startovné a pokuty. Nezaplatí-li tým veškeré dluhy do začátku soutěží, nebude k soutěži připuštěn.

3.2.4. Pokud tým porušuje svoje základní povinnosti.&127;má ,STDK právo:

3.2.4.1. Udělit týmu pořádkovou pokutu.
3.2.4.2. Odečíst týmu body v probíhající soutěži.
3.2.4.3. Vyloučit tým z probíhající soutěže.
3.2.4.4. Podmínečně vyloučit tým ze soutěží PSMF
3.2.4.5. Vyloučit tým ze soutěží PSMF.

3.3. Podmínky registrace hráčů:

3.3.1. Hráč musí nejpozději v den zápasu dovršit věk 15 let. Mladší hráči nesmějí k utkání nastoupit.

3.3.2. Hráč musí být zdravotně způsobilý, odpovědným je vedoucí týmu.

3.3.3. Hráči nejsou v soutěžích HL pojištěni.

4. POVINNOSTI TÝMŮ A HRÁČŮ,  PRÁVA A POVINNOSTI KAPITÁNŮ

4.1. Povinnosti týmů:

4.1.1. Dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem, aby bylo možno zhotovit zápis o utkání a zahájit utkání včas. Čekací doba na tým je 10 minut od úředního začátku utkání. Neodůvodněné a opakované čerpání čekací doby týmem bude postihováno podle DŘ.

4.1.2. Hráči musí mít jednotné dresy (dresy stejné barvy) opatřené na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom týmu nesmí být shodná.

4.1.3. Při shodné barvě dresů si ponechá původní dresy tým, který je v rozpise soutěže uveden na prvním místě. Tým uvedený jako druhý musí nastoupit v barevně odlišných dresech (tyto náhradní dresy nemusí splňovat ustanovení 4.1.2.)

4. 1 .4. Mít vlastní mít způsobilý hry - velikost č. 5. Není-1i míč č. 5, je možno použít i míč č.4.

4.2. Povinnosti hráčů:

4.2.1. Seznámit se se zněním SR a pravidel HL a řídit se jimi.

4.2.2. Nastoupit k utkání s platným RP řádně vystaveným na PSMF.

4.2.3. Hráč může nastoupit k utkání .i na PT, pokud byl předtím řádně zaregistrován a byl mu v úředních hodinách vystaven na sekretariátu PSMF RP (k zaregistrování nutno předložit aktuální toto, kopii PT, vyplněný registrační lístek na HL, a zaplatit registrační poplatek). Start na PT rozhodčí uvede do zápisu a místo čísla RP uvede rodné číslo hráče. Při nastoupení na PT je hráčův tým zatížen pořádkovou pokutou dle SPPO.

4.2.4. Nastoupí-li hráč k utkání a teprve potom je zaregistrován, STDK postupuje dle DŘ a SPPO.

4.3. Práva a povinnosti kapitánů (kapitán týmu musí být řádně označen v zápise o utkání):

4.3. 1 . Právem kapitána je vést svůj tým k zápasu a slušnou formou hovořit s rozhodčím. Toto právo nemá žádný jiný hráč z týmu.

4.3.2. Odevzdat před utkáním rozhodčímu RP (PT) všech hráčů připravených nastoupit k utkání. Rozhodčí podle nich vyplní zápis o utkání a RP si nechá po celou dobu utkání u sebe.

4.3.3. Na pokyn rozhodčího zajistit nalajnování hřiště a natažení sítí, eventuálně po utkání zajistit uklizení lajnovačky a sítí.

4.3.4. Po utkání převzít od rozhodčího CCP. Potvrdit podpisem správnost všech údajů (ŽK, ČK, stav, atd.) v zápise o utkání a do zápisu eventuálně uvést své námitky a připomínky k průběhu utkání. Pokud kapitán nevyjádří námitku nebo připomínku v zápise, vyslovuje souhlas s vyjádřením rozhodčího.

4.3.5. Kapitán zodpovídá za to, že žádný z hráčů nehraje na cizí RP (načerno). Při zjištění startu takového hráče je kapitán potrestán podle DŘ a SPPO.

5. ROZHODČÍ

5.1. Utkání soutěží si pískají sami zástupci týmů. Povinnost stavět rozhodčí je oznamována:

a) v termínové listině soutěže (v závorce za údajem o termínu a hřišti), jedná se o předzápas nebo pozápas na stejném hřišti

b) zvláštním rozpisem pro pískání v blocích

5.2. Utkání řídí dva rozhodčí, z nichž jeden je hlavní a jeden plní funkci asistenta na opačné straně hřiště. Funkce si nesmí bez souhlasu obou kapitánů během utkání měnit.

5.3. Hlavní rozhodčí se musí dostavit k utkání alespoň 10 minut před úředním začátkem utkání. Čekací doba na hlavního rozhodčího je 10 minut od úředního začátku utkání. Asistent rozhodčího je povinen se dostavit nejpozději do doby úředního začátku utkání. na asistenta rozhodčího se čekací doba nečerpá. Veškerá zpoždění a neúčast rozhodčích uvedou kapitáni do zápisu o utkání.

5.4. Hlavní rozhodčí je povinen mít u sebe píšťalku, hodinky, žlutou a červenou kartu, propisovací tužku a formulář zápisu o utkání.

5.5. Rozhodčí před zápasem zajistí prostřednictvím kapitánů obou týmů nalajnování a natažení sítí. Rozhodčí posledního zápasu tímtéž způsobem zajistí uklizení sítí a lajnovačky.

5.6. Hlavní rozhodčí odpovídá za řádné vyplnění zápisu. Zápis musí obsahovat: datum, hodinu a místo konání utkání (název hřiště), názvy obou soupeřů, příjmení a týmovou příslušnost rozhodčího, příjmení a čísla RP (eventuálně rodná čísla v případě použití PT). Hlavní rozhodčí před utkáním vybere RP (PT) všech hráčů připravených k utkání. Vyplní zápis a RP si v průběhu utkání ponechá u sebe. Kapitánům týmů je vrátí až při podepisování zápisu. Pokud se během utkání dostaví další hráč, převezme v přerušené hře jeho RP (PT), doplní údaje hráče do zápisu a teprve pak může být hráč připuštěn ke hře. Dále musí zápis obsahovat čísla dresů hráčů připravených k utkání, výsledek utkání (v závorce výsledek poločasu), minuty a střelce branek, minuty a důvody udělení žlutých a červených karet, nařízení penalt, jejich důvod a zda byly proměněny a další důležité okolnosti zápasu (zranění hráčů, škoda na majetku, pozdní nastoupení týmů, nejednotné dresy, chybějící čísla na dresech, důvody předčasného ukončení utkání, atd.). Zápis musí být podepsán oběma kapitány (stvrzují tím výsledek utkání, správnost sestav, střelců branek i jmen potrestaných hráčů a převzetí RP od rozhodčího) a hlavním rozhodčím. na druhou stranu zápisu je rozhodčí povinen napsat komentář k průběhu utkání (viz. vzor vyplněného zápisu).

5.6.1. Konfrontaci je rozhodčí povinen udělat na požádání některého z kapitánů kdykoliv v průběhu utkání až do jeho ukončení závěrečným hvizdem, a to neprodleně v nejbližším přerušení hry. Z vlastní vůle nebo na žádost držitele EP pracovníka PSMF může provést konfrontaci kdykoliv až do okamžiku podepsání zápisu a předání RP kapitánům. Čas promeškaný konfrontací v průběhu utkání nastaví na jeho konci. Pokud by rozhodčí odmítl konfrontaci provést, bude jelo tým potrestán dle DŘ.

5.6.2. Konfrontaci provádí rozhodčí společně s kapitánem týmu, které si konfrontaci vyžádalo, eventuálně s držitelem EP pracovníka PSMF. není-II možno totožnost hráče prokázat jednoznačně podle RP nebo nastupuje-II na PT, je hráč povinen předložit PT. Nemá-II PT, je povinen se dostavit společně s rozhodčím a kapitány obou týmů na nejbližší jednání STDK.

5.7. Rozhodčí je povinen zápis doručit do 19.00 nejbližšího prvního pracovního dne po víkendu (tedy většinou pondělí) do některé ze schránek k tomu určených (jejich umístění vyhlásí PSMF vždy před sezónou) nebo osobně do sekretariátu PSMF v úředních hodinách.

5.8. Pokud se do konce čekací doby nedostaví delegovaný hlavní rozhodčí, jsou týmy povinny se dohodnout na náhradním hlavním rozhodčím. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání v zápise. Náhradní rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí a za jeho výkon mu přísluší odměna dle SPPO.

5.9. Pokud utkáni nebude z důvodu nepřítomnosti rozhodčího sehráno, bude jeho výsledek určen jako kontumační v neprospěch týmu, které odmítlo nastoupit. Nebude-li viník zjištěn, budou kontumací postiženy oba týmy.

5.10. Rozhodování o terénu. Dohoda o způsobilosti terénu přísluší oběma kapitánům týmů. Teprve pokud se kapitáni nedohodnou, rozhoduje rozhodčí. Pouze zápasy posledního ligového týdne příslušné skupiny a zápasy Letního a Zimního turnaje se musí odehrát na jakémkoli terénu. Jedinou výjimkou je uzavření hřiště kompetentní osobou.

5.11. Rozhodování o míči. Dohoda o způsobilosti a výměně míče přísluší oběma kapitánům týmů. Teprve pokud se kapitáni nedohodnou, rozhoduje rozhodčí.

5.12. Je zakázáno vyměnit bezdůvodně hlavního rozhodčího jinou osobou bez vědomí a souhlasu obou kapitánů. Výjimku tvoří pouze náhrada rozhodčího členem KMF uvedená v bodě 2.3. SŘ. Pokud dojde se souhlasem kapitánů k výměně rozhodčího, musí být tato skutečnost okamžitě uvedena do zápisu a potvrzena podpisy obou kapitánů. V případě porušení tohoto nařízení bude tým, který se proviní, potrestán dle DŘ.

5.13. Rozhodčím nesmí být hráč, který byl v soutěži vyloučen a to od okamžiku, kdy obdržel červenou kartu až do odpykání trestu.

5.14. Rozhodčí musí mít platný RP týmu, za který vykonává funkci hlavního rozhodčího.

6. KLUBY A TÝMY

6. l. Pokud má klub v soutěži "B", "C" nebo další týmy, musí být tyto pojmenovány shodně a rozlišeny pouze písmeny naší abecedy tak, jak jdou postupně za sebou a platí pro ně tyto zásady:

6. l. 1 . Za "B" tým nesmí hrát žádný z hráčů soupisky "A", za "C" nikdo z "B" a "A", atd.

6. 1.2. Za "A" tým smí nastoupit během soutěže libovolný počet hráčů "B" týmu, přičemž v jednom utkání smí nastoupit maximálně 2 (dva) hráči "B" týmu. Jakmile však hráč "B" týmu nastoupí za "A" tým, vzniká "A" týmu povinnost za něj také zaplatit startovné, jako by byl členem jeho soupisky.

6. 1.3. Pokud "B" tým hraje stejnou nebo vyšší soutěž než "A" tým, možnost střídavého startu zaniká.

6. 1.4. "A" a "B" tým nesmí hrát ve stejné skupIně. Pro vztah "C" a "B", "D" a "C", atd. platí přiměřeně body 6.1.1. až 6.1.4.

6. 1.5. Za "A" tým nesmí hrát nikdo z "C", "D" atd., za "B" nikdo z "D", "E" atd.

6.2. Pokud má klub více týmů ("A", "B", atd.) a některý z těchto týmů ukončí z jakýchkoli důvodů činnost, jeho dluhy se převádějí na další tým klubu označený nejvyšším pořadovým písmenem ze všech zbývajících týmů klubu se shodným názvem.

7. PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

7.1. O povolení přestupu nebo hostování rozhoduje výbor PSMF na základě podání přestupních lístků. Tyto přestupní lístky si musí zástupci týmů vyzvednout v sekretariátu PSMF.

7.2. Přestupní lístky podat a realizovat přestup je možno kdykoliv, ale hráč nesmí během jedné sezóny nastoupit za dva týmy. Nevztahuje se na ustanovení 6.1.2.

7.3. Přestupní lístky se podávají v úředních hodinách na sekretariátu PSMF. Pokud tým nechce dát souhlas k přestupu svého hráče, je nutno podat přestupní lístek s uvedením nesouhlasu nebo jen bez souhlasu mateřského týmu. Po šesti měsících může hráč podat nový přestupní lístek. Na jeho základě bude uvolněn i přes nesouhlas mateřského týmu. Tento opakovaný přestup je však nutno podat nejpozději do sedmi měsíců od podání prvního přestupního lístku.

7.4. Hráč se může zaregistrovat za nový tým teprve po kladném vyřízení přestupního řízení (podání přestupního lístku se souhlasem od původního týmu, zaplacení přestupního poplatku dle SPPO, podání vyplněného registračního lístku na HL., zaplacení registračního poplatku dle SPPO a po potvrzení souhlasu PSMF). Doba, kdy naposledy nastoupil za předchozí tým není rozhodující. Výjimku tvoří už rozpadlé týmy, které nemohou souhlas poskytnout.

7.5. Přestupem se rozumí změna týmové příslušnosti na dobu neomezeně dlouhou. Hostování je změna týmové příslušnosti na jednu sezónu. Po skončení sezóny hostování automaticky zaniká a k jeho obnovení je třeba znovu podat přestupní lístek. Jinak hráč zůstává členem mateřského týmu.

7.6. V případě přestupu nebo hostování je hráč povinen starý RP odevzdat a nechat si vystavit RP nový. Stejně tak při přechodu mezi ''.A", "B", "C", atd. týmy téhož klubu. Při přejmenování týmu se vystavují všem hráčům nové RP a tým kromě poplatku za RP zaplatí navíc manipulační poplatek podle SPPO.

8. POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ, TERMÍNY

8.1. Postupový a sestupový klíč zveřejňuje před zahájením nove sezóny PSMF v Hanspaulském gólu. Pokud není zveřejněn klíč nový, platí automaticky klíč ze staré sezóny.

8.2. Po odstoupení nebo vyloučení týmu ze soutěže v jejím průběhu, které následuje za dvě nenastoupení k utkání po sobě nebo třikrát celkem, se všem týmům ve skupině započte po soutěži kontumační výsledek 6:0 v jejich prospěch a dva body. Takový tým je pak přeřazen do nejnižší soutěže HL.

8.3. Zápasy se hrají v pevných termínech stanovených rozpisem utkání nebo určených PSMF.

8.3.1. V případě svévolného přeložení utkání ztrácejí soupeři oba body se skóre 0:6.

8.4. Žádné. utkání nesmí být sehráno po stanoveném termínu posledního zápasu skupiny. Termínové Iistiny budou vždy uspořádány tak, aby bylo možno včas odehrát všechna odložená utkání před posledním kolem. Jedinou výjimkou je prokázané uzavření hřiště osobou k tomu kompetentní.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9. 1 . Za tzv. domluvený výsledek, to znamená, že utkání se neodehraje, ale je sepsán zápis jako by se hrálo, budou oba týmy a jejich kapitáni potrestáni podle DŘ a SPPO. Pokud se na tomto podvodu bude podílet i rozhodčí, bude i jeho tým potrestán pokutou dle SPPO. Při opakování tohoto přestupku, bude každý takový tým vyloučen z HL.

9.2. Pokud rozhodčí v zápise dodatečně změní nebo neuvede důležité údaje (udělení ŽK, ČK, výsledek, aj.) budou podle DŘ potrestány všechny zúčastněné strany.

9.3. Hráči týmu, který odstoupil nebo byl vyloučen z HL, mohou vstoupit do řad jiných týmů, ale k ligovým nebo pohárovým utkáním mohou nastoupit až po vyrovnání eventuálního dluhu původního týmu. Hráč musí uhradit 1/3 (jednu třetinu) tohoto dluhu, nejméně však 100,- Kč, nejvíce 300,- Kč. Pokud dluh nedosahuje 1 00,- Kč, platí hráč dluh celý.

9.4. Výši startovného určuje před každou sezónou PSMF s ohledem na potřeby zajištění soutěže a oznamuje ji v pozvánce na registrační schůzi, která proběhne před zahájením každé sezóny.

9.5. Jarní sezóna končí 30.6. a následující den začíná sezóna podzimní. Podzimní sezóna končí 31. 12. a následující den začíná sezóna jarní.

9.6. Pohár ligy je nepovinná vyřazovací soutěž hraná celoročně (od 1.1. do 31.12.) K.O. systémem. Výši startovného a eventuálních výher jako i další organizační zabezpečení Poháru oznamuje PSMF vždy v přihlášce pro novou sezónu. V Poháru smějí za tým nastoupit jen kmenoví hráči ze soupisky, hraje se tedy na RP (PT) - start hráče "B" týmu za "A" tým, atd., není povolen. Tresty z Poháru se nezapočítávají do Iigy a naopak, tresty z ligy není možně odpykat v Poháru.

9.7. V nepovinném Letním a Zimním turnaji se mužstva nevylučují za opakované nesejití se nebo nepostavení rozhodčího. Každý tým může kdykoliv pokračovat v soutěži. Příslušné pokuty se mu ovšem přičítají. Tým, který si neplní povinnosti a dopouští se prohřešků proti SŘ v základní skupině a umístí se na postupovém místě, může být STDK postupu zbaven.

9.8. V Letním a Zimním turnaji mohou hráči hrát i za jiný tým než je jejich mateřský bez podání přestupních lístků. Žádný hráč však nesmí v jednom turnaji hrát ve více než jednom týmu. Letní a Zimní turnaje se hrají bez RP. Hrát mohou i neregistrovaní hráči. Každý hráč však musí být schopen předložit PT.